ŚCIEŻKA IV: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Program dla wszystkich osób pozostających długotrwale bezrobotne, zmagającymi się z uzależnieniami od alkoholu lub/i problemem  zachowania stałego miejsca zamieszkania; korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii czy zamieszkujących gdyńskie obszary rewitalizowane. Dla każdego w trudnej sytuacji, kto chce wziąć życie we własne ręce.

W ramach programu Centrum Integracji Społecznej uczestnicy nabędą kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, atrakcyjnych na lokalnym rynku pracy. Dla wielu to szansa na spokojne, stabilne życie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

→ DORADZTWO INDYWIDUALNE I GRUPOWE

To możliwość skorzystania z porad pracowników socjalnych i psychologów. Uczestnicy wraz z ekspertami identyfikują swoje realne potrzeby i możliwości, a także poszukują sposobów na poprawę sytuacji życiowej. Podopieczni Pracowni mają także pełne wsparcie specjalistów na etapie realizacji przyjętych założeń.

→ WARSZTATY ZAWODOWE

Dopasowywane do potrzeb i potencjału uczestników, a także zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. To możliwość nabycia lub wzmocnienia umiejętności w zawodach ogrodniczo-porządkowych, usługowych oraz przemysłowo-produkcyjnych. Część warsztatów odbywa się w CIS, część w firmach partnerskich projektu PRACOWNIA.

→ ZAJĘCIA INTEGRUJĄCO-SOCJALIZUJĄCE

Warsztaty i spotkania, które pomogą uczestnikom nawiązywać kontakty z innymi, radzić sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywać konflikty czy trenować asertywność. Skupiają się na organizacji i udziale np. w wycieczkach, wyjściach do teatru czy kina oraz grach zespołowych. Program ustalany z uczestnikami.

→ EDUKACJA OGÓLNA

Zajęcia uzupełniające wiedzę uczestnika, np. język angielski z wykorzystaniem ćwiczeń i metod audiowizualnych oraz zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników Pracowni, np. zakładanie działalności gospodarczej, ekonomia społeczna, zakładanie spółdzielni socjalnych, planowanie i prowadzenie budżetu domowego.

WSPARCIE EKSPERTÓW

Możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego oraz job coacha, tzw. moderatora ścieżki kariery. Celem jest przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, znalezienie satysfakcjonującej posady i utrzymanie się na stanowisku. To także wsparcie w typowych sytuacjach trudnych, np. spokojnego negocjowania wynagrodzenia.

PONADTO

Uczestnicy warsztatów zawodowych otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie, jeden ciepły posiłek dziennie, bilety ZKM, a także możliwość uczestnictwa w Targach Pracy oraz Klubie Pracy.

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

“Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało. …” – to zasada, której trzymają się członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. To pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, która zajęła się pomocą bezdomnym. Celem Towarzystwa jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu przesłania swojego patrona. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Zaspokajając podstawowe potrzeby, jak m.in. dach nad głową, posiłek czy odzież, działacze Towarzystwa wskazują także na potrzebę rozwoju duchowego i emocjonalnego osób bezdomnych i ubogich. Realizowane jest to poprzez odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę wartości oraz poprzez zdobywanie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta funkcjonuje od 1981 roku i dziś zrzesza ponad 2700 członków zorganizowanych w 67 kołach w całej Polsce. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim. Prowadzą także m.in. 17 noclegowni, 11 ogrzewalni, ośrodek pomocy nietrzeźwym i cztery świetlice dla dzieci. Od 2016 roku także Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, dzięki zaangażowaniu działaczy Koła Gdańskiego organizacji. W Trójmieście koncentrują się także na streetworkingu wśród osób bezdomnych, którzy z różnych powodów są poza systemem pomocy. Wspierają osoby potrzebujące w dotarciu do odpowiednich placówek pomocowych, a także w sytuacjach wymagających interwencji.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.