ŚCIEŻKA II: INTENSYWNE WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE

Program skierowany jest do osób, które chcą wrócić do pracy. Do udziału zaproszone są przede wszystkim osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby długotrwale bezrobotne; osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy; osoby bierne zawodowo.  Wszyscy, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia na rynku pracy , ale z różnych przyczyn się wycofali i mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy; a także osoby, które chciałyby zdobyć doświadczenie.

Celem realizacji programu Zintensyfikowanego Wsparcia Społeczno-Zawodowego jest podniesienie, uaktualnienie i dopasowanie kwalifikacji zawodowych do zapotrzebowania na rynku pracy, a także wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych.

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Spotkania z doświadczonym doradcą zawodowym, których celem jest podsumowanie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji: zawodowych, osobistych i społecznych; analiza zainteresowań, potrzeb i preferowanych wartości zawodowych; ocena dalszych potrzeb rozwojowych uczestników, wskazanie luk kompetencyjnych, analiza barier osobistych i środowiskowych; wskazówki rozwojowe, kluczowe z perspektywy skutecznej aktywizacji zawodowej; opracowanie planu definiującego cele i działania oraz zasoby wymagane do ich osiągnięcia (IPD)

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Zajęcia z doradcą zawodowym, których celem jest przygotowanie uczestników do skutecznego poszukiwania i znalezienia zatrudnienia; omówienie zasad tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, poprawa umiejętności w zakresie autoprezentacji, poprzez udział w nagrywanej symulacji rozmowy rekrutacyjnej.

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Spotkania z psychologiem-terapeutą, których celem jest wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, zbudowanie gotowości do zmian, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów psychospołecznych, które mogą negatywnie wpływać na szanse podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

GRUPA WSPARCIA/ WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

Cykliczne zajęcia z psychologiem-terapeutą, których celem praca nad przełamywaniem negatywnych skutków bezrobocia i wykluczenia społecznego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów grupy utrudniających trwały powrót na rynek pracy.

INDYWIDUALNE WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb uczestników np. prawnikiem, mediatorem, lekarzem itp., których celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnym problemów, które utrudniają aktywność społeczno-zawodową uczestników projektu.

SZKOLENIA I KONSULTACJE KOMPUTEROWE

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera, których celem jest poznanie możliwości jakie daje komputer i Internet w codziennym życiu oraz zdobycie podstawowych umiejętności związanych z obsługą komputera i poruszania się w Internecie, co przyczyni się do większego włączenia uczestników w życie społeczności lokalnej, ułatwi zdobywanie wiedzy i niezbędnych informacji.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Kursy mające na celu zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, co ułatwi im znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Kierunki szkoleń są dostosowane do potrzeb, możliwości zdrowotnych, predyspozycji zawodowych uczestników, a także uwzględniają aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

STAŻE

Aktywizacja mająca na celu nabycie praktycznych umiejętności wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie lub ugruntowanie nawyków systematycznego wykonywania pracy, przygotowanie do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy, pokazanie uczestnikom zalet świadczenia legalnej pracy. A także umożliwienie pracodawcom poznania walorów stażystów, co może się przyczynić do otrzymania propozycji stałego zatrudnienia.

PONADTO

Wszyscy uczestnicy naszej ścieżki są objęci wsparciem asystenta osoby aktywizowanej, który będzie pomagał w realizacji planów działania przez uczestników, rozwiązywaniu bieżących problemów,  ułatwiał i umożliwiał udział w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia, a także pokazywał możliwości wyszukiwaniu dodatkowych form wsparcia, czy edukacji poza projektem. Naszych uczestników wspierają także: pośrednik pracy i broker edukacyjny. Pierwszy ze specjalistów poszukuje ofert pracy i miejsc odbywania stażu, odpowiadających potrzebom uczestników, a broker edukacyjny jest odpowiedzialny za tworzenie bazy ofert szkoleniowych, wybór odpowiednich szkoleń i skierowanie osób do udziału w nich. Uczestnikom zapewniamy stypendium szkoleniowe i stażowe w czasie odbywania tych aktywizacji, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dziećmi/osobami zależnymi.

FUNDACJA GOSPODARCZA

Fundacja Gospodarcza to organizacja non-profit, która jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych rozpoczęła i kontynuuje działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Działalność rozpoczęła w 1990 roku.

Klientami Fundacji Gospodarczej są m.in. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, osoby zainteresowane zmianą zawodu lub miejsca pracy, przedsiębiorcy oraz młodzież szkolna zainteresowana wyborem atrakcyjnej ścieżki kariery i absolwenci wchodzący na rynek pracy. W Fundacji Gospodarczej mogą rozwinąć skrzydła pod okiem specjalistów oraz przygotować realny plan działania.

Fundacja Gospodarcza koncentruje się na organizacji wartościowych szkoleń, doradztwie zawodowym i biznesowym, a także świadczeniu usług informacyjnych. Klienci fundacji mogą m.in. wziąć udział w warsztatach z zakresu marketingu, negocjacji, pisania biznesplanów, technik sprzedaży, a także m.in. w zajęciach z komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, czy kursach komputerowych. Osoby zainteresowane wsparciem mogą skorzystać z pomocy doradców w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego o dotację, tworzenia biznesplanu i strategii marketingowej, a także skorzystać z pomocy przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, czy zaplanowaniu ścieżki kariery.

Obok projektu: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, Fundacja Gospodarcza realizuje różne projekty ukierunkowane na pomoc osobom zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji, zmianą zawodu lub zdobyciem doświadczenia, m.in. projekt: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” współfinansowanym ze środków Miasta Gdyni, „Horyzont zawodowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

ŚCIEŻKA I: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

ŚCIEŻKA III: WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ŚCIEŻKA IV: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.aktywizacjawgdyni.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.